• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

ON-LINE REGISTRÁCIA abstraktov a otázok do autodidaktických testov

ABSTRAKTY

Zaslané abstrakty vyžiadaných a originálnych prác budú publikované v časopise Gastroenterológia pre prax.

Súčasťou abstraktu k vyžiadanej prednáške / originálnej práci sú aj dve otázky do autodidaktických testov súvisiace s témou práce spolu so štyrmi jednoznačnými odpoveďami ( 1 správna a 3 nesprávne).

Abstrakty sú nerecenzované.  Za odborné, gramatické a štylistické chyby v abstraktoch sú zodvovední autori.  

 

Informácie pre autorov na tvorbu abstraktov:

Štruktúrovaný abstrakt svojej prezentácie vložte do formulára na odoslanie abstraktu dolu bez formátovania.

Vlastný text abstraktu má maximálne 2000 znakov (približne 250 slov).

Abstrakt prednášky je potrebné zaslať najneskôr do 30. septembra 2020. 

O zaradení do odborného programu rozhoduje vedecký výbor kongresu na základe vopred stanovených kritérií.

 

 

 

 

Kritériá hodnotenia abstraktov na zaradenie prednášok do odborného programu:

Take Home Messages 

Téma (väzba k vypísaným témam kongresu)

Originalita 

Informácie založené na EBM (evidence based medicine)

 

Odporúčaná štruktúra zaslaného abstraktu:

Názov príspevku

Autori (meno, priezvisko, tituly)

Pracovisko (neskrátený názov, sídlo)

Kľúčové slová (maximálne sedem kľúčových slov)

Vlastný text v štruktúre:

 

Úvod/cieľ príspevku - maximálne vo dvoch vetách uvedený dôvod uvedenia prednášky alebo vykonania výskumnej práce

 

Výsledky práce/nové informácie obsahujú podrobnú charakteristiku metodiky a použitého materiálu. Známe postupy sa  nepopisujú – uvádza sa odkaz na príslušnú literatúru.

 

Zhrnutie výsledkov/nových informácií je stručné. Môžu sa použiť grafy, tabuľky, fotografie. Nie sú žiadúce duplicitné informácie.

 

Diskusia - kritické zhodnotenie výsledkov a ich porovnanie s údajmi z dostupnej literatúry a/alebo s reálnou praxou.​​

 

REGISTRÁCIA ABSTRAKTOV